vop

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PLATNÉ OD  24.10.2022
Jan Vosáhlo
hello@janvosahlo.cz
+420 730 674 135
IČ 09052691
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku města Šumperk
Neplátce DPH

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

– Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je podnikatel Jan Vosáhlo, Kozinova 35/5, Šumperk 787 01, jako zhotovitel/poskytovatel díla nebo služeb (dále jen „fotograf“) a na straně druhé objednatel (dále jen „klient“).

– Klientem se rozumí každá fyzická i právnická osoba, které vzniká povinnost zaplatit cenu díla a dílo od zhotovitele převzít.

– Klient potvrzením termínu fotografování potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, stejně tak s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje, a nemá proti nim žádné výhrady a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání potvrzujícího e-mailu, zprávy na Facebooku/Instagramu nebo SMS.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

– Fotograf v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta, a to jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě, emailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679

– Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem.

OBJEDNÁVKA

– Objednávkou se rozumí potvrzení nabídky (e-mailem, zprávou na Facebooku/Instagramu nebo SMS) mezi fotografem a klientem o poskytnutí služby, zhotovení díla.

– Po vzájemné dohodě mezi stranami bude fotografem určen pro klienta nejvhodnější volný termín fotografování.

– Rezervaci termínu lze považovat za závaznou obdržením stanovené zálohy. Do této doby nelze termín považovat za rezervovaný.

PLATBA A ZÁLOHA

– Pro rezervaci je vystavena zálohová faktura a po jejím uhrazení je rezervace termínu platná.

– Zbylá celková částka za fotografování je splatná do pěti pracovních dnů převodem od konání fotografované objednávky.

– Cena za fotografie vybrané nad rámec kolekce je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.

– Klient má právo zrušit objednávku nejpozději 3 měsíce před dnem konání fotografované objednávky. V takovém případě mu bude vráceno 25 % zálohy po odečtení doložených a nutně vynaložených nákladů spojených s případně již proběhnuvšími přípravami fotografa. Po uplynutí této lhůty propadá záloha v plné výši ve prospěch fotografa.

– V případě, že se klient/objednatel nedostaví na focení v dohodnutém termínu a čase, vzniká mu povinnost uhradit vzniklou škodu ve výši plné částky za fotografování.

– Klient je povinen zrušení fotografování oznámit minimálně týden (sedm dnů) před datem focení, neučiní-li tak, vzniká fotografovi nárok na doplacení plné částky za fotografování.

– Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit, fotografovi vzniká nárok na doplacení plné částky za fotografování.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ A DODACÍ LHŮTA

– Dodací lhůta hotových vyretušovaných fotografií v elektronické podobě je v základu 21 dnů ode dne, kdy proběhlo focení

– Při objednávce s klientovým výběrem fotografií je 21denní doba počítána od data zaslání fotografií k úpravě.

– Klientovi je poskytována možnost tzv. expresního zhotovení zakázky v elektronické podobě do 4 dnů. Tato možnost znamená navýšení celkové ceny balíčku o 1.000,- Kč, u svatebních balíčků je navýšení počítáno o 20% celkové ceny balíčku.

– Všechny hotové upravené fotografie obdrží klient v plné velikosti ve formátu JPG.

– Klientovi není poskytována možnost dodání neupravených fotografií, ani po domluvě.

NÁHLEDY FOTOGRAFIÍ

– V případě, že jsou klientovi poskytovány náhledy fotografií, není bez souhlasu fotografa dle autorského zákona č. 121/2000 sb. dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenshovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).

– Náhledy, jež jsou zasílány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf (výběr náhledů), jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku. 

– Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od jejich obdržení. 

– Po dokončení zakázky dochází ke smazání vytvořené galerie s náhledy.

VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK A REKLAMACE

– Klient je povinen své případné připomínky k retuši sdělit fotografovi neprodleně po tom, co si fotografie prohlédnul, nejpozději však do tří dnů od doručení. K opožděným připomínkám, které budou fotografovi sděleny, nebude přihlédnuto. Klientovi tak zaniká nárok na změny těchto fotografií.  

– Všechny tisky fotografií provádí fotograf u ověřeného externího dodavatele.

– Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

– Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky. 

– Není přípustná reklamace z důvodu barevného provedení výsledných fotografií, ořezu fotografií, či představy zpracování fotek dle klienta, které je zcela odlišné od stylu fotografa.

– Za důvod reklamace nelze považovat klientovu nespokojenost se svým vzhledem.

– Fotograf neodpovídá klientovi za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků a které nebyl schopen technicky a/nebo umělecky vykompenzovat nebo upravit, stejně jako za nedokonalý obsah zhotovených fotografií v případě, že mu budou ze strany fotografovaných osob kladeny překážky. 

– Fotograf není povinen fotografovat v prostorách, kde je využívaná světelná technika (především lasery) poškozující snímač fotoaparátu. 

– Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné.

– Pokud se vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku.

NÁHRADA ŠKODY

– Klient je v plné výši odpovědný za škody jím způsobené na vybavení fotografa a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.

– V případě fotografování akcí je klient také v plné výši odpovědný za škody způsobené návštěvníky a personálem na vybavení fotografa a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

– Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 roku od zaslání výběru.

– Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu tří let. Může je tedy klientovy v této době znovu zaslat elektronickou formou.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

– Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny a použity pro účely fotografovy prezentace, je nutné o tom fotografa předem písemně informovat. Pokud tak klient neučiní, předpokládá se, že souhlasí se zveřejněním svých fotografií pro propagační účely fotografa.

AUTORSKÁ A VLASTNICKÁ PRÁVA

– Klient smí fotografie použít pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

– Klientovi je zakázáno fotku dále jakkoli upravovat.

– Veškeré fotografie poskytnuté klientovi jsou nadále majetkem duševního vlastnictví fotografa a klient není oprávněn s nimi nakládat pro komerční účely a prodej třetím stranám, aniž by měl písemný souhlas fotografa.